Centrum Analiz Ekonomicznych

Analizy przedwyborcze 2015

logoanalizDeklaracje i rzeczywistość: podatki i świadczenia w roku wyborczym.logoeeabatorypfdm
Projekt
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.Projekt jest kontynuacją działań kontrolnych CenEA, skupionych na informowaniu opinii publicznej o skutkach polityki podatkowo-świadczeniowej. W związku z wyborami parlamentarnymi w 2015 r., wykorzystując podejście mikrosymulacyjne projekt skupi się na ocenie polityki rządu oraz analizie deklaracji programowych składanych w kampanii wyborczej.

 W ramach projektu planowana jest publikacja sześciu Raportów:


Raporty dotyczyć będą najistotniejszych zagadnień związanych z wyborami parlamentarnymi w dziedzinie polityki podatkowo-świadczeniowej, obejmujących cztery podstawowe obszary:

    curve
  1. Zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę, jaką odgrywa polityka podatkowo-świadczeniowa i wpływ jaki może mieć na sytuację materialną gospodarstw domowych oraz wskazanie możliwości konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie zarówno partiom rządzącym, jak i partiom opozycyjnym w czasie opracowywania programów wyborczych.
  2. Podsumowanie i ocenę partii koalicyjnych z okresu rządów 2007-2015 w kontekście prowadzonej polityki podatkowo-świadczeniowej w szczególności w odniesieniu do programów wyborczych przedstawianych przed wyborami w 2007 i 2011 roku.
  3. Ocenę programów wyborczych przedstawionych w kampanii wyborczej 2015 pod względem kosztów lub korzyści proponowanych rozwiązań dla sektora finansów publicznych oraz tego, jak przełożyć się one mogą na korzyści lub straty z nich wynikające dla budżetów gospodarstw domowych.
  4. Analizę konsekwencji rozwiązań, które przedstawione zostaną w exposé premiera rządu utworzonego po wyborach parlamentarnych.
Ważną częścią projektu będzie aktywna promocja medialna wyników, tak by zostały one jak najszerzej rozpowszechnione wśród opinii publicznej. Każdej publikacji towarzyszyć będzie szeroko zakrojona akcja medialna, połączona z prezentacją wyników podczas śniadań medialnych w Warszawie. Raporty będą dostępne na stronie internetowej i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz szeroko rozsyłane elektronicznie do mediów i tzw. „opinion-leaders”.

Głównym celem działań kontrolnych CenEA jest dyscyplinowanie rządzących w dziedzinie polityki podatkowo-świadczeniowej. Analizy CenEA pokazują i upowszechniają finansowe konsekwencje oraz często nieznane bądź niezauważane efekty szerokiej gamy rozwiązań w tej dziedzinie. Pokazują one również niespójności prowadzonej polityki i za pośrednictwem mediów mają na celu wywieranie nacisku na administrację rządową. W przypadku analiz przedwyborczych istotną kwestią efektywności takich działań jest ich regularność i powtarzalność, by partie rządzące, realizując swoją politykę, zdawały sobie sprawę z przedwyborczego podsumowania jej efektów. Regularność analiz ponadto ma na celu wywarcie wpływu na partie polityczne w kontekście spójności proponowanych pakietów reform względem ich kosztów i grup obywateli, którzy mogą na tym skorzystać lub stracić. Ważnym rezultatem planowanych działań będzie merytoryczny wkład do kolejnej debaty przedwyborczej. Mamy nadzieję przyczynić się do poprawy jakości dyskursu politycznego w Polsce i eliminacji złych praktyk stosowanych przez partie polityczne w okresie wyborczym.
Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). 

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia
zapewnia około 97% łącznego fi nansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.


Więcej informacji na stronie eeagrants.org.