Centrum Analiz Ekonomicznych

Raport Mikrosymulacyjny 01/12

Dystrybucyjny wpływ reform podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w latach 2006-2011


Adrian Domitrz, Leszek Morawski, Michał Myck, Aneta Semeniuk

Abstrakt:

W latach 2006-2011 wprowadzono szereg zmian w regulacjach podatkowych i świadczeniowych bezpośrednio wpływających na dochody gospodarstw domowych. Wykorzystując możliwości modelu mikrosymulacyjnego SIMPL w artykule pokazano, że cały pakiet zmian zwiększył dochód gospodarstw domowych o od 1,7% do 2,2% PKB w zależności od rozdysponowania korzyści ze zmian ubezpieczeniowych ustawowo przypisanych pracodawcom. Przy ustawowym przypisaniu składek dochód 8,2% gospodarstw wzrósł realnie o ponad 10%. Przy pełnym przeniesieniu korzyści podatkowych na pracownika, dochody aż 16,7% gospodarstw domowych rosną o co najmniej 10% w wyniku wprowadzonych rozwiązań w latach 2006-2011. Jednocześnie jednak około 8% gospodarstw doświadczyło spadku dochodu, co było głównie wynikiem polityki zamrażania nominalnych wartości parametrów systemu podatkowo-świadczeniowego. W pracy pokazano, że proporcjonalne przeciętne zmiany dochodu w grupach decylowych w badanym okresie rozłożone są stosunkowo równomiernie. Pakiet zmian wprowadzonych w latach 2006-2011 podniósł wartość współczynnika Gini’ego o 0,46 punktu procentowego.

Share this post