Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie

Dane z badania „SHARE: 50+ w Europie” pokazują bardzo niski poziom aktywności fizycznej w Polsce w porównaniu z innymi europejskimi populacjami w wieku 50+. W pracy analizujemy do jakiego stopnia międzynarodowe róŜnice w aktywności fizycznej wytłumaczalne są róŜnym rozkładem cech takich jak edukacja, miejsce zamieszkania czy stan zdrowia, a do jakiego róŜnice między krajami – i notowany niski poziom aktywności fizycznej w Polsce – odnoszą się do nieobserwowalnych cech, które moŜna by uznać za wyraz róŜnic w podejściu do aktywności fizycznej. Nasze analizy pokazują, Ŝe nawet kontrolując róŜnice w szeregu egzogenicznych charakterystyk, aktywność fizyczna polskiej populacji 50+ naleŜy do najniŜszych w Europie. Tylko gdy do charakterystyk kontrolujących włączymy cechy takie jak zmienne odnoszące się do stylu Ŝycia i zdrowia (które są najprawdopodobniej endogeniczne względem aktywności fizycznej), poziom aktywności w Polsce jest podobny do poziomu w kilku innych krajach, ale nawet wówczas jest znacząco niŜszy niŜ w Szwajcarii, Holandii, Niemczech i w krajach skandynawskich.