Konsekwencje reform podatkowych w pakiecie „Polski Ład”: ekspertyza CenEA dla Kancelarii Senatu RP

Niniejsza ekspertyza przedstawia analizę skutków regulacyjnych związanych z wprowadzeniem ustawy „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” w brzmieniu przyjętym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 października 2021 r.

Modelowane zmiany skupiają się na regulacjach podatkowych w zakresie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne zawartych w ww. ustawie. Tym samym przedstawione analizy stanowią aktualizację symulacji efektów redystrybucyjnych przedstawioną przez Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19.05.20212, które obejmowały wstępny opis planowanych zmian podatkowych ogłoszonych przez partie koalicyjne rządu Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 15.05.20213.

Ekspertyza jest dostępna na stronie Senatu.